Bouzouki time, Photo by Milo | Photographer

Bouzouki time